Matris işlemleri
Matris Tanımlama:

MATLAB programında matris tanımlaması vektör tanımlama işlemine benzerdir, satırlar arasında ; karakteri kullanılır.
Örnek :
>>a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12]
Tanımlama sonucu:

MATLAB’e ait yardımcı komutlar

Yardımcı komutlar başlığı ile sözedilen komutlar MATLAB komut satırında kullanılabilen sistem komutları, ekran ve hafıza ile ilgili komutlardır. MATLAB programı büyük/küçük harf duyarlıdır (case sensitive). Bu nedenle komutlar küçük harfler ile kullanılmalı, değişken tanımlamalarında da küçük ve büyük harf değişkenlerin farklı rakamları isimlendirmek için kullanılabileceğine dikkat edilmelidir.

Matlab kullanarak bir resmi kesmek için imcrop komutu kullanılabilir.

mevcut resmimiz bu olsun. bu resimden 1. penguen in kafasını kesip almak istiyoruz. Aşağıdaki kodla birlikte imcrop u kullanabiliriz.

a=imread('1.png');
a=imcrop(a,[162 64 237 135])
figure;
imshow(a);

 Öncelikle imread ile resmi okuduk

bir adet vektör oluşturduk. bu vektörde ilk sayı kesmeye nereden başlayacağımızı gösteren X değişkeni. İkinci sayı kesmeye nereden başlayacağımızı gösteren Y değişkeni. Üçüncü sayı kesmek istediğimiz yükseklik ve dördüncü sayı kesmek istediğimiz genişlik.

Yani biz (162,64) piksellerinden başlayıp sağa doğru 135 ve aşağı doğru 237 piksel uzunluğunda bir dikdörtgen oluşturup onu kesersek aşağıdaki resmi oluşturmuş oluyoruz.

Face Detection and Tracking in LIVE Video

MATLAB CODE:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Program Name : Face Detection and Tracking in LIVE Video
% Author : Arindam Bose
% Version : 1.0
% Description : This program detects a single face in LIVE Video
% and put a box around it and track the face
% Copyright : © Arindam Bose, All rights reserved.
% License : Open Source, Freeware
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Step 1: Detect a Face To Track
faceDetector = vision.CascadeObjectDetector();
videoFileReader = imaq.VideoDevice('winvideo', 1, 'YUY2_640x480', ...
'ROI', [1 1 640 480], ...
'ReturnedColorSpace', 'rgb');
videoFrame = step(videoFileReader);
bbox = step(faceDetector, videoFrame);
boxInserter = vision.ShapeInserter('BorderColor','Custom',...
'CustomBorderColor',[255 255 0]);
videoOut = step(boxInserter, videoFrame, bbox);
figure, imshow(videoOut), title('Detected face');
%% Step 2: Identify Facial Features To Track
[hueChannel,~,~] = rgb2hsv(videoFrame);
figure, imshow(hueChannel), title('Hue channel data');
rectangle('Position',bbox(1,:),'LineWidth',2,'EdgeColor',[1 1 0]);
%% Step 3: Track the Face
noseDetector = vision.CascadeObjectDetector('Nose');
faceImage = imcrop(videoFrame,bbox);
noseBBox = step(noseDetector,faceImage);
noseBBox(1:2) = noseBBox(1:2) + bbox(1:2);
tracker = vision.HistogramBasedTracker;
initializeObject(tracker, hueChannel, noseBBox);
videoInfo = info(videoFileReader);
videoPlayer = vision.VideoPlayer('Position',[300 100 670 510]);
nFrames = 0;
while (nFrames < 200)
videoFrame = step(videoFileReader);
[hueChannel,~,~] = rgb2hsv(videoFrame);
bbox = step(tracker, hueChannel);
videoOut = step(boxInserter, videoFrame, bbox);
step(videoPlayer, videoOut);
nFrames = nFrames + 1;
end
release(videoFileReader);
release(videoPlayer);

 KAYNAK: http://arindambose.com/blog/?p=40

solve fonksiyonu, cebirsel denklemlerin sembolik çözümünü verir. Genel formatı:
solve('denk1','denk2',...,'denkN') şeklindedir.

Örnek:
f(x)=x2-x-6 fonksiyonun çözüm kümesini bulunuz.

solve('x^2-x-6') 

veya