Yazdır
Kategori: C #
Gösterim: 414

Form üzerindeki datagridview nesnenizde o an ne görünüyorsa aynen o şekilde yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.Yapmanız gerekenler

Öncelikle using System.Collections; kütüphanesini tanımlayın

Daha sonra formunuzun herhangi bir yerinde global olarak şu değişkenleri tanımlayın

StringFormat strFormat; 
ArrayList arrColumnLefts = new ArrayList(); 
ArrayList arrColumnWidths = new ArrayList(); 
int iCellHeight = 0; 
int iTotalWidth = 0; 
int iRow = 0; 
bool bFirstPage = false; 
bool bNewPage = false; 
int iHeaderHeight = 0; 

 

Formunuza bir adet printDocument nesnesini ekleyin

PrintDocument nesnesinin Printpage olayına şunları yazın

private void printDocument1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
{
try
      {
        int iLeftMargin = e.MarginBounds.Left;
        int iTopMargin = e.MarginBounds.Top;
        bool bMorePagesToPrint = false;
        int iTmpWidth = 0;
        bFirstPage = true;

        if (bFirstPage)
        {
          foreach (DataGridViewColumn GridCol in dataGridView1.Columns)
          {
            iTmpWidth = (int)(Math.Floor((double)((double)GridCol.Width /
                    (double)iTotalWidth * (double)iTotalWidth *
                    ((double)e.MarginBounds.Width / (double)iTotalWidth))));

            iHeaderHeight = (int)(e.Graphics.MeasureString(GridCol.HeaderText,
                  GridCol.InheritedStyle.Font, iTmpWidth).Height) + 11;

            arrColumnLefts.Add(iLeftMargin);
            arrColumnWidths.Add(iTmpWidth);
            iLeftMargin += iTmpWidth;
          }
        }

        while (iRow <= dataGridView1.Rows.Count - 1)
        {
          DataGridViewRow GridRow = dataGridView1.Rows[iRow];

          iCellHeight = GridRow.Height + 5;
          int iCount = 0;

          if (iTopMargin + iCellHeight >= e.MarginBounds.Height + e.MarginBounds.Top)
          {
            bNewPage = true;
            bFirstPage = false;
            bMorePagesToPrint = true;
            break;
          }
          else
          {
            if (bNewPage)
            {
              iTopMargin = e.MarginBounds.Top;
              foreach (DataGridViewColumn GridCol in dataGridView1.Columns)
              {
                e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.LightGray),
                  new Rectangle((int)arrColumnLefts[iCount], iTopMargin,
                  (int)arrColumnWidths[iCount], iHeaderHeight));

                e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black,
                  new Rectangle((int)arrColumnLefts[iCount], iTopMargin,
                  (int)arrColumnWidths[iCount], iHeaderHeight));

                e.Graphics.DrawString(GridCol.HeaderText, GridCol.InheritedStyle.Font,
                  new SolidBrush(GridCol.InheritedStyle.ForeColor),
                  new RectangleF((int)arrColumnLefts[iCount], iTopMargin,
                  (int)arrColumnWidths[iCount], iHeaderHeight), strFormat);
                iCount++;
              }
              bNewPage = false;
              iTopMargin += iHeaderHeight;
            }
            iCount = 0;
            foreach (DataGridViewCell Cel in GridRow.Cells)
            {
              if (Cel.Value != null)
              {
                e.Graphics.DrawString(Cel.Value.ToString(), Cel.InheritedStyle.Font,
                      new SolidBrush(Cel.InheritedStyle.ForeColor),
                      new RectangleF((int)arrColumnLefts[iCount], (float)iTopMargin,
                      (int)arrColumnWidths[iCount], (float)iCellHeight), strFormat);
              }

              e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Black, new Rectangle((int)arrColumnLefts[iCount],
                  iTopMargin, (int)arrColumnWidths[iCount], iCellHeight));

              iCount++;
            }
          }
          iRow++;
          iTopMargin += iCellHeight;
        }

        if (bMorePagesToPrint)
          e.HasMorePages = true;
        else
          e.HasMorePages = false;
      }
      catch (Exception exc)
      {
        MessageBox.Show(exc.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

 

PrintDocument nesnesinin BeginPrint olayına şunları yazın

try
      {
        strFormat = new StringFormat();
        strFormat.Alignment = StringAlignment.Near;
        strFormat.LineAlignment = StringAlignment.Center;
        strFormat.Trimming = StringTrimming.EllipsisCharacter;

        arrColumnLefts.Clear();
        arrColumnWidths.Clear();
        iCellHeight = 0;
        iRow = 0;
        bFirstPage = true;
        bNewPage = true;

        iTotalWidth = 0;
        foreach (DataGridViewColumn dgvGridCol in dataGridView1.Columns)
        {
          iTotalWidth += dgvGridCol.Width;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message, “Error”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      } 

 

Yazdır butonu ekleyın ve bu butonun tıklanma olayına şunları girin

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PrintPreviewDialog onizleme = new PrintPreviewDialog();
      onizleme.Document = printDocument1;
      onizleme.ShowDialog();
    }

 

İşlem tamamdır.Datagiridview üzerinde o an hangi kayıtlar yer alıyorsa bu kayıtları önizlemesi alınır ve önizleme ekranında yazdıra basılır.

Eğer direk yazdırmak istiyorsanız yani önizleme almadan

Yazdır butonunun tıklama olayına şunları yazın.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
        onizleme.Document = printDocument1;
        onizleme.ShowDialog();

        PrintDialog yazdir = new PrintDialog();
        yazdir.Document = printDocument1;
        yazdir.UseEXDialog = true;
        if (yazdir.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
                printDocument1.Print();
        }
}

 

Alıntıdır.

Kaynak: Muhammed KOYUNCU

http://koyuncum.com/datagridview-deki-kayitlari-yazicidan-cikti-olarak-almak/

 

 Sayfa dikey olarak yazdırılıyor. Yatay olarak yazdırılmak istenirse yazdır butonuna şu kodlar girilmelidir.